ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Obecní vodovod

V obci Studené je vybudován obecní vodovod ve správě obce samotné. Řád veřejného vodovodu je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Studeném.
 
Vodné od 1.1.2017 činí 24,- Kč/ m3, cena je bez DPH, obec není plátcem DPH.
 

Odečet vodoměrů se provádí 2 x ročně u trvale obydlených domů a 1x ročně u rekreačních objektů (např. z důvodu změny ceny k 1.1. může být odečet proveden taktéž 2 x ročně). Vodné za odebranou  vodu je vybíráno hotově na Obecním úřadě ve Studeném, občané mohou vodné uhradit také převodem na účet. Nebude-li možné fyzicky provést odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede obecní úřad účtování kvalifikovaným odhadem podle předchozího období.

Ve vzorku vody z veřejného vodovodu ze dne 10.5.2018 byla naměřena koncentrace dusičnanů 51 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření), voda vyrobená 48 mg/l,  26.2.2018 byla naměřena koncentrace dusičnanů 42 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření),   5.12.2017 byla naměřena koncentrace disičnanů 52 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření), ze dne 25.9.2017  byla naměřena koncentrace dusičnanů 37 mg/l. Hygienický limit je 50 mg/l. Pokud překročíme hodnotu 50 mg/l , překročení konzultujeme s krajskou hygienou - (dle hygieny krátkodobé překročení nemá vliv na zdraví, v případě výrazného a dlouhodobého překročení na základě rozhodnutí hygieny obdržíme výjimku na tři roky s mírnějším limitem - např. 70 mg/l - dosud nikdy do vodovodu nebyla dodávána voda nepitná - podrobnější informace každému sdělí hygiena). Doporučení vydané v únoru  2015 - vodu k pitným účelům kombinovat s vodou balenou - dle vlastního uvážení - hodnoty se v průběhu roku mohou pohybovat asi  od 55 mg/l do 35 mg/l  plus, minus 10 procent (tolerance v měření). Podle zkušeností z minulých let je koncentrace dusičnanů v zimě a na jaře vyšší, v létě a na podzim nižší, hodnoty ovlivňuje například i vydatnost dešťových srážek v daném období. Výsledky měření zveřejňujeme na úřední desce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo jako opatření ke snížení koncentrace dusičnanů zhotovit nový zdroj vody. Krajský úřad Pardubického kraje navrženou změnu PRVK ke schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje nemohl doporučit z důvodu zamítavého stanoviska Ministerstva zemědělství -současné i možné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém, neboť zásobování pitnou vodou z místních zdrojů surové vody není zárukou trvalého vyřešení problémů s jakostí dodávané pitné vody stejně jako potřebného množství této vody.

Dne 12.4.2016 se Zastupitelstvo obce Studené usneslo, že nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva zemědělství (dopis ze dne 23.2.2016 čj. 68976/2015-MZE-15132). Důvodem nesouhlasu se stanoviskem MZ je skutečnost, že celá řada obcí z místních zdrojů podzemní vody zásobuje již dlouhá léta obyvatele pitnou vodou v požadované kvalitě i kvantitě a i naše obec přes padesát let neměla vetší problémy. Řešení doporučila i odborná firma OHGS s.r.o. v Ústí nad Orlicí, která po mnoho let získávala nové zdroje pitné vody a starala se o jejich efektivní využívání a ochranu a patřila v tomto oboru mezi největší ve východních Čechách.

Problém vyšší koncentrace dusičnanů předpokládáme, že bude vyřešen napojením nově budovaného doplňkového zdroje na p.p.č. 48/3 v k.ú.Studené s tím, že současný vrt bude zachován, voda z vrtů míchána v poměru  1 : 1 nebo až 1 : 7.