ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Svoz odpadu

Další svoz odpadu v igelitových pytlích proběhne v pátek dne 11.5.2018. Pytle s kódem - tříděný odpad, bez kódu - směsný odpad (i popel). Pytle s odpadem dávejte, prosím, k hlavní silnici, předejdete tak tomu, že nebudou odvezeny. Kdo již kód nemá, na požádání zajistí OU. Tříděný odpad - pytle s kódem a svázané balíky papíru nebo kartonů můžete kdykoliv uložit do místnosti ve sběrném místě, žluté kontejnery k uložení plastů používejte jen v nejnutnějších případech.

Bioodpad, objemný odpad a stavební odpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ke sběrnému místu 10.5.2018, kontejner na objemný odpad 19.4.2018. Ve sběrném místě jsou stále přistaveny pouze uzavřené kontejnery na směsný komunální odpad.

Objemný odpad (koberce, nábytek, matrace) bude dle vyhlášky možné dvakrát ročně ukládat do kontejneru k tomuto účelu určeném. Informace o sběru budou zveřejňovány na výlepových plochách a stránkách obce. Dále žádáme, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na směsný komunální odpad.  Stavební odpad každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).

Místní vodovod

Ve vzorku vody z veřejného vodovodu ze dne 26.2.2018 byla naměřena koncentrace dusičnanů 42 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření),   5.12.2017 byla naměřena koncentrace disičnanů 52 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření), ze dne 25.9.2017  byla naměřena koncentrace dusičnanů 37 mg/l. Hygienický limit je 50 mg/l. Pokud překročíme hodnotu 50 mg/l , překročení konzultujeme s krajskou hygienou - (dle hygieny krátkodobé překročení nemá vliv na zdraví, v případě výrazného a dlouhodobého překročení na základě rozhodnutí hygieny obdržíme výjimku na tři roky s mírnějším limitem - např. 70 mg/l - dosud nikdy do vodovodu nebyla dodávána voda nepitná - podrobnější informace každému sdělí hygiena). Doporučení vydané v únoru  2015 - vodu k pitným účelům kombinovat s vodou balenou - dle vlastního uvážení - hodnoty se v průběhu roku mohou pohybovat asi  od 55 mg/l do 35 mg/l  plus, minus 10 procent (tolerance v měření). Podle zkušeností z minulých let je koncentrace dusičnanů v zimě a na jaře vyšší, v létě a na podzim nižší, hodnoty ovlivňuje například i vydatnost dešťových srážek v daném období. Výsledky měření zveřejňujeme na úřední desce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo jako opatření ke snížení koncentrace dusičnanů zhotovit nový zdroj vody. Krajský úřad Pardubického kraje navrženou změnu PRVK ke schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje nemohl doporučit z důvodu zamítavého stanoviska Ministerstva zemědělství -současné i možné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém, neboť zásobování pitnou vodou z místních zdrojů surové vody není zárukou trvalého vyřešení problémů s jakostí dodávané pitné vody stejně jako potřebného množství této vody.

Dne 12.4.2016 se Zastupitelstvo obce Studené usneslo, že nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva zemědělství (dopis ze dne 23.2.2016 čj. 68976/2015-MZE-15132). Důvodem nesouhlasu se stanoviskem MZ je skutečnost, že celá řada obcí z místních zdrojů podzemní vody zásobuje již dlouhá léta obyvatele pitnou vodou v požadované kvalitě i kvantitě a i naše obec přes padesát let neměla vetší problémy. Řešení doporučila i odborná firma OHGS s.r.o. v Ústí nad Orlicí, která po mnoho let získávala nové zdroje pitné vody a starala se o jejich efektivní využívání a ochranu a patřila v tomto oboru mezi největší ve východních Čechách.

Problém vyšší koncentrace dusičnanů předpokládáme, že bude vyřešen napojením nově budovaného doplňkového zdroje na p.p.č. 48/3 v k.ú.Studené s tím, že současný vrt bude zachován, voda z vrtů míchána v poměru  1 : 1 nebo až 1 : 7.

Opatření ke snížení koncentrace dusičnanů v místním vodovodu

Obec Studené ve spolupráci s firmou H3Geo s.r.o. v roce 2016 jako opatření k dalšímu snížení koncentrace dusičnanů vyhloubila průzkumný vrt ST-2 v bezprostřední blízkosti „horního vodojemu“ o vydatnosti cca 0,2 l/s. Z hlediska jakosti jímaná voda splňuje parametry dané vyhláškami č. 252/2004 Sb. Jedinou výjimkou je vysoká objemová aktivita radonu 222, koncentrace dusičnanů se pohybuje okolo hodnoty 5,7 mg/l. Dle vyjádření v „Závěrečné zprávě o řešení geologického úkolu“  vypracované firmou H3Geo s.r.o. podzemní voda z vrtů ST-1 a ST-2 může být mísena ve vodojemu v poměru 1:1 až 7:1, čímž bude snížen obsah dusičnanů ve vodovodní síti na max. 45 mg/l.  Nad „horním vodojemem“  dle projektové dokumentace bude zbudována úpravna vody.  Smlouva o provedení díla je již uzavřena s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  Chrudim, stavební povolení nabylo právní moci 29.11.2017, předpoklad dokončení k 30.6.2018.

Ve vzorku vody z veřejného vodovodu ze dne 10.5.2017 byla naměřena koncentrace dusičnanů 49 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření), ze dne 25.9.2017  byla naměřena koncentrace dusičnanů 37 mg/l. Hygienický limit je 50 mg/l. Doporučení vydané v únoru  2015 - vodu k pitným účelům kombinovat s vodou balenou - dle vlastního uvážení - hodnoty se v průběhu roku mohou pohybovat asi  od 55 mg/l do 35 mg/l  plus, minus 10 procent (tolerance v měření). Podle zkušeností z minulých let je koncentrace dusičnanů v zimě a na jaře vyšší, v létě a na podzim nižší, hodnoty ovlivňuje například i vydatnost dešťových srážek v daném období.