ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Tisková zpráva z Valné hromady Sdružení obcí Orlicko

Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, která jednala v mimořádném termínu.

Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného prosincového jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry, prostřednictvím dotčených obcí, umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry projevily zájem. Do projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko a bude pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů.

Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování z vlastních prostředků. Nákupem této techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést úpravu stop.  

Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na společném postupu při zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské unie.

V Žamberku 3. 11. 2017                                                           Petr Fiala

                                                                                  předseda Sdružení obcí Orlicko

Bioodpad, objemný odpad a stavební odpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ke sběrnému místu 12.4.2018, kontejner na objemný odpad 19.4.2018. Ve sběrném místě jsou stále přistaveny pouze uzavřené kontejnery na směsný komunální odpad.

Objemný odpad (koberce, nábytek, matrace) bude dle vyhlášky možné dvakrát ročně ukládat do kontejneru k tomuto účelu určeném. Informace o sběru budou zveřejňovány na výlepových plochách a stránkách obce. Dále žádáme, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na směsný komunální odpad.  Stavební odpad každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).

Svoz odpadu

Další svoz odpadu v igelitových pytlích proběhne v pátek dne 22.12.2017. Pytle s kódem - tříděný odpad, bez kódu - směsný odpad (i popel). Pytle s odpadem dávejte, prosím, k hlavní silnici, předejdete tak tomu, že nebudou odvezeny. Kdo již kód nemá, na požádání zajistí OU. Tříděný odpad - pytle s kódem a svázané balíky papíru nebo kartonů můžete kdykoliv uložit do místnosti ve sběrném místě, žluté kontejnery k uložení plastů používejte jen v nejnutnějších případech.

Místní vodovod

Ve vzorku vody z veřejného vodovodu ze dne 10.5.2017 byla naměřena koncentrace dusičnanů 49 mg/l (plus, minus 10 procent tolerance měření), ze dne 25.9.2017  byla naměřena koncentrace dusičnanů 37 mg/l. Hygienický limit je 50 mg/l. Pokud překročíme hodnotu 50 mg/l , překročení konzultujeme s krajskou hygienou - (dle hygieny krátkodobé překročení nemá vliv na zdraví, v případě výrazného a dlouhodobého překročení na základě rozhodnutí hygieny obdržíme výjimku na tři roky s mírnějším limitem - např. 70 mg/l - dosud nikdy do vodovodu nebyla dodávána voda nepitná - podrobnější informace každému sdělí hygiena). Doporučení vydané v únoru  2015 - vodu k pitným účelům kombinovat s vodou balenou - dle vlastního uvážení - hodnoty se v průběhu roku mohou pohybovat asi  od 55 mg/l do 35 mg/l  plus, minus 10 procent (tolerance v měření). Podle zkušeností z minulých let je koncentrace dusičnanů v zimě a na jaře vyšší, v létě a na podzim nižší, hodnoty ovlivňuje například i vydatnost dešťových srážek v daném období. Výsledky měření zveřejňujeme na úřední desce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo jako opatření ke snížení koncentrace dusičnanů zhotovit nový zdroj vody. Krajský úřad Pardubického kraje navrženou změnu PRVK ke schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje nemohl doporučit z důvodu zamítavého stanoviska Ministerstva zemědělství -současné i možné budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém, neboť zásobování pitnou vodou z místních zdrojů surové vody není zárukou trvalého vyřešení problémů s jakostí dodávané pitné vody stejně jako potřebného množství této vody.

Dne 12.4.2016 se Zastupitelstvo obce Studené usneslo, že nesouhlasí se stanoviskem Ministerstva zemědělství (dopis ze dne 23.2.2016 čj. 68976/2015-MZE-15132). Důvodem nesouhlasu se stanoviskem MZ je skutečnost, že celá řada obcí z místních zdrojů podzemní vody zásobuje již dlouhá léta obyvatele pitnou vodou v požadované kvalitě i kvantitě a i naše obec přes padesát let neměla vetší problémy. Řešení doporučila i odborná firma OHGS s.r.o. v Ústí nad Orlicí, která po mnoho let získávala nové zdroje pitné vody a starala se o jejich efektivní využívání a ochranu a patřila v tomto oboru mezi největší ve východních Čechách.

Problém vyšší koncentrace dusičnanů předpokládáme, že bude vyřešen napojením nově budovaného doplňkového zdroje na p.p.č. 48/3 v k.ú.Studené s tím, že současný vrt bude zachován, voda z vrtů míchána v poměru  1 : 1 nebo až 1 : 7.

Strana 1 z 2