ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Odpady

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Třídíme odpad

Biologické odpady

- do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Zvláštní kontejner je od dubna do konce října přistaven ke sběrnému místu v termínech dle svozového kalendáře (též vyvěšeno na výlepových plochách a internetových stránkách obce)

Papír

- svázaný papír do balíku možno odkládat do skladu sběrného místa - místnost u bývalé truhlárny pod Podskalákem

Do vytříděného papíru patří:

noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře, obrázky, kancelářský papír, obálky, desky, deníky, sešity, knihy, papírové obaly, sáčky, ubrousky, papírové kartony, lepenky, krabice a další.

Do vytříděného papíru nepatří:

nápojové kartony, voskovaný papír, poplastovaný papír, potravinami či jinak znečištěný papír, mokrý papír, kopíráky, pauzovací papír, obvazy, vložky, jednorázové pleny, dehtový papír.

Plasty včetně PET lahví, nápojové kartóny

- v igelitových pytlích označených kódem možno odkládat do skladu sběrného místa - místnost u bývalé truhlárny pod Podskalákem, nebo v den svozu dle svozového kalendáře u silnice III. třídy (termín svozu též vyvěšen na internetových stránkách),

Do vytříděných plastů patří:

plastové sáčky, nákupní tašky a pytle, plastové obaly a fólie, vypláchnuté plastové kelímky, vaničky a láhve od potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, prázdné plastové nádoby a přepravky, plastové hračky, nářadí a jiné předměty, polystyren (větší části vhodně nalámané)

Do vytříděných plastů nepatří:

textilie z umělých vláken, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky,kabely, guma, molitan, plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji apod.

Do vytříděných nápojových kartonů patří:

vypláchnuté a splácnuté vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, džusů, vína, kefírů apod.

Sklo

- kontejnery na sklo bílé a barevné jsou umístěny ve sběrném místě (pod bývalou truhlárnou) a u kulturního domu

Kovy

- ve sběrném místě (pod bývalou truhlárnou)

Nebezpečné odpady

- barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, baterie a akumulátory, oleje atp. možno odkládat do umělých nádob ve skladu sběrného místa - místnost u bývalé truhlárny pod Podskalákem

Objemný odpad

- je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do uzavřených kontejnerů (např. koberce, matrace, nábytek ). Zvláštní kontejner je 2x ročně přistaven ke sběrnému místu v termínech dle svozového kalendáře (též vyvěšeno na výlepových plochách a internetových stránkách obce)

Směsný komunální odpad

je zbylý komunální odpad, který nelze vytřídit - možno odkládat do igelitových pytlů bez kódu v den svozu dle svozového kalendáře u silnice III. třídy (termín svozu též vyvěšen na internetových stránkách), nebo do uzavřených kontejnerů ve sběrném místě - do kontejnerů nepatří žhavý popel!!! V topném období bude jeden uzavřený kontejner označen pro uložení popela - v minulosti docházelo k požárům z důvodu uložení žhavého popela, pokud vznikne požár a zjistí se viník, bude mu vyúčtována náhrada škody.

Stavební odpad

každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).

Povinný zpětný odběr některých výrobků

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, se na některé výrobky vztahuje povinnost zpětného odběru po jejich vyřazení z užívání. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má ten, kdo je vyrábí nebo dováží. Povinnost informovat o způsobu zajištění a místech zpětného odběru má poslední prodejce, který výrobek prodal. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele po celou provozní dobu a bez vazby na nákup nového zboží. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  • minerální oleje
  • elektrické akumulátory
  • galvanické články a baterie
  • výbojky a zářivky
  • pneumatiky
  • elektrozařízení pocházející z domácností.