ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Obecní úřad

Základní informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona 

 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název 

Obec Studené

2.Důvod a způsob založení 

Obec Studené vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.Organizační struktura

Samospráva

zastupitelstvo - 7 členů 

Zastupitelstvo obce Studené

volební období: 2014-2018 

volby: 10.10.2014-11.10.2014 

počet členů: 7

Starosta: 

Jiří Černohous 

1.místostarosta:    

Petr Strasmeier

2.místostarosta:    

Ing. Iva Jandová

Členové:

Radek Hůlka

 

Miroslav Stránský

 

Bc. Roman Leicht

 

Luboš Jandejsek

Finanční výbor

Předseda:

Radek Hůlka

Členové:

Bc. Roman Leicht

 

Bc. Hana Leichtová

Kontrolní výbor

Předseda:

Miroslav Stránský

Členové:

Luboš Jandejsek

 

Marika Kosková

Státní správa 

Jiří Černohous - starosta

Petr Strasmeier - 1. místostarosta

Ing. Iva Jandová - 2. místostarosta

Ing. Pavla Špinlerová -  účetní

Marie Černohousová - pokladní

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Studené 
Studené 15 
561 64  Studené 

Telefon: 
Kancelář starosty:  465 642 420    

                 mobil:  605 764 375

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internetové stránky: www.studene.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Studené 
Studené 15 
561 64  Studené

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Studené 
Studené 15 
561 64  Studené 

tel.: 465 642 420

4.3. Úřední hodiny

Pondělí        18.00 - 20.00

4.4 Telefonní čísla

Kancelář 
tel.:   465 642 420 
Kancelář starosty 
tel.:    465 642 420 
mobil: 605 764 375

4.5 Adresa Internetové stránky

www.studene.cz

4.6 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení

bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí 
číslo účtu/kód banky: 12720611 / 0100 

6. IČ

00279561

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

 

8.1 Rozpočet

Viz. Úřední deska

9. Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici v sídle obecního úřadu Studené

-   
Žádost o vydání povolení ke kácení stromů 

10. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Studené. 
Dle našeho názoru nejlépe zpracovaná řešení najdete na stránkách Ministerstva vnitra 

11. Předpisy

 

11.1 Vydané právní předpisy

Obec Studené vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.                                       

12. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Studené poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obci Studené v období 2005-2014 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci. Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně a nebyl uplatňován žádný nárok na písemné zodpovězení.

Žádosti o informace:


Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na OÚ

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání:

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Stížnosti:

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů.
O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam.Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížností:

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. 
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
podle §26 zákona 500/2004 Sb. - Správní řád
(správní řád)

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

Lhůta pro podání odvolání:

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

Místo a způsob podání odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení - fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).